Tjänster & Produkter

Ändra uppgifter i Samfällighetsregistret

Sitter ni i en samfällighet och behöver ändra uppgifter för denna? Då listar vi här en rad blanketter för detta ändamål.

All data uppdateras mot Lantmäteriet och källan till grundinformationen kommer därifrån så det går inte att ändra eller ta bort någon information via oss. För att ändra information i Samfällighetsföreningsregistret vänder ni er därför till Lantmäterimyndigheten, men vi presenterar här en rad blanketter avsedda för just sådana ändringar. Dessa skickar ni sedan in till Lantmäterimyndigheten.

Det är nämligen så att det ligger på samfälligheternas eget ansvar att direkt rapportera in förändringar till Lantmäteriet, som gärna vill ha in uppgifter för att korrigera fel i registret. Lantmäteriet strävar efter att förbättra samfällighetsföreningsregistret och har nyligen inrättat en avdelning i Södertälje ämnad för just detta.

Inuti respektive blankett får ni vidare instruktioner om vart ni skickar denna. Ni har också alternativet att först vända er till Lantmäterimyndigheten på eran ort, men i slutändan kan ni ända komma att behöva fylla i någon av dessa blanketter. Klicka här för att hitta eran lokala Lantmäterienhet.

Blanketter för samfällighetsföreningar

Här finns blanketter som ger stöd till styrelsen i en samfällighetsförening. Öppna/Ladda ned, fyll i uppgifterna, skriv ut samt skicka in till Lantmäteriet. Specifika instruktioner gällande postadress dit blanketten ska skickas hittar ni i respektive PDF. Ni behöver programvaran Adobe Reader för att öppna blanketterna. Klicka här för att ladda ned.


Anmälan till samfällighetsföreningsregistret (pdf)

Använder du för styrelseändringar, firmatecknare, stadgeändringar, ansökan om organisationsnummer, fusion, ombildning och upplösning. Styrelseändringar avser ny- eller omval av styrelseledamöter och deras postadresser. Blanketten ska skickas in till Lantmäteriet efter varje föreningsstämma (årsmöte) så att registeruppgifterna är aktuella.

Åtkomst till PDF »


Normalstadgar för samfällighetsföreningar (pdf)

Använder du för föreningens beslut om mer omfattande stadgeändringar. Mindre ändringar kan infogas i befintliga stadgar. Ändringar av föreningens stadgar gäller först när de har registreras av Lantmäteriet.

Åtkomst till PDF »


Ändring av andelstal (24a AL) (pdf)

Används av en styrelse som fått behörighet att besluta om ändrade andelstal* för delägarfastighet i samfälligheten. Styrelsens beslut gäller först då Lantmäteriet registrerat nya andelstal.

Åtkomst till PDF »


Överenskommelse om ändrat andelstal (43 AL) (pdf)

Används för överenskommelse mellan styrelse och fastighetsägare:
- när en fastighet ska gå med i en samfällighet
- när en fastighet ska lämna en samfällighet
- när ett andelstal ändras för en fastighet i samfälligheten.
Överenskommelsen gäller först då den godkänts och registreras av Lantmäteriet.

Åtkomst till PDF »


Ansökan om lantmäteriförrättning (pdf)

Används då du vill ompröva Lantmäteriets beslut om andelstal i gemensamhetsanläggningen. Kontakta lantmäterimyndigheten innan du skickar in ansökan om en ny lantmäteriförrättning för att undvika onödiga kostnader.

Åtkomst till PDF »


Blankett för underskrifter (pdf)

Använder du som tillägg till de övriga blanketterna om mer utrymme behövs för att alla underskrifter ska få plats.

Åtkomst till PDF »


* Uppgifter om samfällighetsföreningar registreras av det statliga Lantmäteriet i samfällighetsföreningsregistret. Ändringar av andelstal för en delägarfastighet med mera registreras i fastighetsregistret av lantmäterimyndigheten, vilken kan vara statlig eller kommunal.